Lise öğrencilerinin beden eğitimi dersi tutumlarının değerlendir

2011-08-23 16:14:00

  Sümmani EKİCİ 1, Burhanettin HACICAFEROĞLU 2, Akan BAYRAKTAR 3 Yazar kurumları : Muğla Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu1, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi Spor ABD2, Muğla Gençlik Spor İl Müdürlüğü3 Görüntülenme : 135 Özet (Türkçe) : Bu çalışma, Muğla il merkezinde eğitim ve öğretim gören lise öğrencilerinin Beden eğitimi dersi tutumlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın evrenini milli eğitim bakanlığına bağlı lise öğrencileri oluşturmaktadır, örneklemini ise Muğla il merkezindeki lise öğrencileri oluşturmuştur. Çalışmaya rasgele örneklem metodu ile 192 kız ve 195 erkek öğrenci olmak üzere toplamda 387 öğrenci dahil edilmiştir. Çalışmamızda 6 adet sosyo-demografik özelikleri belirlemeye yönelik soru ve Pehlivan (1997) tarafından geliştirilen 22 sorudan oluşan beden eğitimi ders tutumlarını ölçmeye yönelik anket deneklere sınıflarda bilgi verilerek uygulanmıştır. Ölçeğin cronbach alpha güvenirlilik katsayısı 0,87, ölçüt geçerliliği katsayısı da 0,84 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 14.0 paket programında değerlendirilmiştir. Deneklerin sosyo-demografik özelliklerini belirlemek için frekans ve yüzde analizi, cinsiyetler arasındaki farkları tespit etmek için independent t-testi, sınıflar ve bölümler arasındaki farklılıkları belirlemek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve tekyönlü varyans analizi sonucunda farkın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek için Tukey HSD testi yapılmıştır. Yapılan testler sonucunda, deneklerin %49,6 sının kız ve %50,4 ünün erkek, %41,1 inin lise 1. sınıf öğrencisi, %39,5 inin sayısal... Devamı