Lise öğrencilerinin beden eğitimi dersi tutumlarının değerlendir

2011-08-23 16:14:00
 
Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu1, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi Spor ABD2, Muğla Gençlik Spor İl Müdürlüğü3
Görüntülenme :
135
Özet (Türkçe) :

Bu çalışma, Muğla il merkezinde eğitim ve öğretim gören lise öğrencilerinin Beden eğitimi dersi tutumlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın evrenini milli eğitim bakanlığına bağlı lise öğrencileri oluşturmaktadır, örneklemini ise Muğla il merkezindeki lise öğrencileri oluşturmuştur. Çalışmaya rasgele örneklem metodu ile 192 kız ve 195 erkek öğrenci olmak üzere toplamda 387 öğrenci dahil edilmiştir. Çalışmamızda 6 adet sosyo-demografik özelikleri belirlemeye yönelik soru ve Pehlivan (1997) tarafından geliştirilen 22 sorudan oluşan beden eğitimi ders tutumlarını ölçmeye yönelik anket deneklere sınıflarda bilgi verilerek uygulanmıştır. Ölçeğin cronbach alpha güvenirlilik katsayısı 0,87, ölçüt geçerliliği katsayısı da 0,84 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 14.0 paket programında değerlendirilmiştir. Deneklerin sosyo-demografik özelliklerini belirlemek için frekans ve yüzde analizi, cinsiyetler arasındaki farkları tespit etmek için independent t-testi, sınıflar ve bölümler arasındaki farklılıkları belirlemek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve tekyönlü varyans analizi sonucunda farkın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek için Tukey HSD testi yapılmıştır. Yapılan testler sonucunda, deneklerin %49,6 sının kız ve %50,4 ünün erkek, %41,1 inin lise 1. sınıf öğrencisi, %39,5 inin sayısal bölümde olduğu belirlenmiştir. Cinsiyetler arasındaki farklara bakıldığında soruların büyük çoğunluğunda p<0,05 düzeyinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Sınıflar ve bölümler arasındaki farklara bakıldığında yine soruların büyük çoğunluğunda p<0,05 düzeyinde anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Sonuç olarak, bu farklılıkların öğrencilerin ergenlik döneminde olduğu düşünülürse bu dönemdeki beden eğitimi derslerine ilişkin oluşturdukları tutumlarının şekillenmekte olduğu söylenebilinir. Bu açıdan ortaöğretim öğrencilerin beden eğitimi dersi tutum oluşumu açısından önemli bir dönem olduğu görülmektedir. Bu nedenle ortaöğretim öğrencilerinin tutumlarının yönünün ve şiddetinin ölçülmesi gerekir.

Anahtar kelimeler :
Özet (İngilizce) :

In this study,the center of Muğla province of high school students receiving education and training was carried out to assess the attitudes of physical aducation lessons.The population of the study are high school students in the national education ministry, the sample consisted of high school students in the city center of Mugla. Random sampling method in the study with a total of 192 female and 195 male students, including 387 students were included. Socio-demographic characteristics of study of 6 to determine the question and Pehlivan (1997) developed by the physical education course consisting of 22 questions designed to measure attitudes survey subjects were given information in classrooms. Cronbach alpha reliability coefficient of the scale was 0.87, criterion validity coefficient was calculated as 0.84. The data were analyzed using SPSS 14.0 package program. Socio-demographic characteristics of the subjests to determine the frequency and percentage analysis, independent t-test to detect differences between the sexes, classes and departments to determine the differences between the one-way analysis of variance (ANOVA) and simplex stems from analysis of variance to determine which group differences as a result of the Tukey HSD test was applied. According to tests, the subjects 49.6% boys and 50.4% girls, 41.1% high school grade students, 39.5% were digital section. Looking at the differences between the sexes in the majority of questions of p <0.05 significant differences were found. Looking at the questions again, the majority of the differences between classes and sections of p <0.05 significant differences were found. As a result, these differences in students' physical education classes in this period of adolescence that is taking shape attitudes created. In this respect, the formation of secondary students' attitude in terms of physical education lesson seen that a significant period. Fort his reason, it is required that secondary school students attitudes of direction and intensinsty should be measured.

0
0
0
Yorum Yaz