KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ SPOR ENDÜSTRİSİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNC

2011-09-02 20:25:00

 

*Ercan ZORBA    *Akan BAYRAKDAR    **Muazzez ŞAŞMAZ ATAÇOCUĞU

 

*Muğla Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

**Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Özet

Bu araştırma, kitle iletişim araçlarının spor endüstrisi üzerine etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.

Kitle iletişim araçlarının spor endüstrisi üzerine etkisi ikincil kaynak tarzında literatür tarama şeklinde araştırılmıştır. Gerekli bulgulara ulaşabilmek için ilk olarak uluslar arası hakemli dergilerdeki makale ve raporlar incelenmiştir. Daha sonra ebscohost, proquest, science direct, emerald ve  sport discuss veritabanları ve internet kaynakları taranmıştır.

Yapılan araştırma sonucunda, spor organizasyonlarını kitle iletişim araçlarının etkilemesiyle yıldan yıla gelirde artış görülmektedir. Olimpiyat oyunları ilk başlarda 1 milyon dolar gibi bir gelir sağlarken, şu anda 1 milyar dolar gibi rakamlarla ifade edilmektedir. Yine aynı şekilde dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları gibi birçok spor organizasyonunda büyük gelirlerden bahsedilmektedir.

Dünyanın en zengin kulüpleri incelendiğinde, bu kulüplerin en büyük gelirlerinin, tv-yayın gelirleri, forma satışları, gsm hizmetleri şeklinde sıralandığı görülmektedir. Bugün dünyada, sadece futbolda UEFA kriterlerine göre bir yılda dönen para 250 milyar dolarla ifade edilmektedir.

Türkiyede 94-95 yılından itibaren naklen yayın ihalesi yapılmıştır. Yapılan bu ilk ihalede yıllık 7.2 milyon dolar gibi bir rakamdan bahsedilirken, 2006 yılı itibariyle yıllık 150 milyon dolar ve 2010 yılı içerisinde yapılan naklen yayın ihalesinde 321 milyon gibi bir rakam belirlenmiştir.

Sonuç olarak; medya ile tüm dünyaya nüfuz eden spor aracılığı ile ekonomik gücü elveren tüm şirketler gerek spor organizasyonlarına sponsor olarak gerekse de yayınlar arasındaki reklamları ile bu avantajdan fazlasıyla yararlanmaya çalışmaktadırlar. Bu rantta tüm kişi ve şirketler yıldan yıla %100 artış yapan bu endüstrinin bir parçası olmak için her yolu denemektedirler. Kitle iletişim araçlarının spor endüstrisi üzerindeki payı bu müthiş rakamlardan dolayı asla inkar edilemez bir gerçek haline gelmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Spor, Endüstri, Kitle iletişim araçları.

 

INVESTIGATION OF THE EFFECTS ON SPORTS INDUSTRY OF AUDIENCE COMMUNICATION TOOLS

 

The aim of this study, investigation were made of the effects on sports industry of audience communication tools.

The effects of mass media sports industry in the form of literature in the style of the secondary sources have been investigated.Findings as necessary to achieve the first international peer-reviewed articles in journals and reports are examined.  Later, EBSCOhost, ProQuest, Science Direct, Emerald and discuss sport databases and internet resources were searched.

In a study conducted sports organizations influence of the mass media is seen an increase in income from year to year. In the beginning of the Olympic Games while providing an income of $ 1 million, now figures are expressed as 1 billion dollars.Likewise, the world championships, such as the European championships in many sports organizations are talking about large income.

Examination of the world's richest club, the club of the largest revenue, TV-broadcasting revenues, jersey sales, are ranked as GSM services. The world today, only one year in football in the UEFA criteria are expressed in current money of $ 250 billion.

Turkey tenders were broadcast from 94-95 years. The first auction held in this year of $ 7.2 million figure is mentioned, the annual 150 million dollars in 2006 and in 2010 made a number like 321 million in broadcast auctions have been identified.

As a result, the media and the sport permeates through the entire world economic power elveren require all companies sponsoring sports events as well as between the publication of ads are trying to benefit greatly from this advantage. All persons and companies in this rant from year to year increase of 100% which is a part of this industry have to try in every way. Media share on the sports industry because of the great figures never have become an undeniable reality.

 

Keywords:Sports, Industry, Audience Communicatıon Tools

0
0
0
Yorum Yaz